Wenst u advies of een offerte, kom dan zeker op afspraak.

Melding sluiten

Privacy policy

Deze policy bevat de richtlijnen die Dupont Sanitair hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens, conform de doelstellingen en verplichtingen voortvloeiende uit de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna Algemene Verordening Gegevensbescherming of ‘AVG’, in het Engels ‘GDPR’) en andere relevante wet- en regelgeving, zoals de wet Verwerking Persoonsgegevens van 30 juli 2018.

De naamloze vennootschap ‘Dupont M.’, hierna Dupont Sanitair, met maatschappelijke zetel te 8940 Wervik, Menensesteenweg 297 en met btw-nummer BE 0411.617.322, staat als verwerkingsverantwoordelijke in voor de verwerking van heel wat gegevens van leveranciers en klanten.

Een deel van deze gegevens hebben ook betrekking op persoonsgegevens en in dit kader willen we meedelen op welke wijze persoonsgegevens door ons worden verwerkt en hoe we deze beschermen en beveiligen.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Hieronder wordt opgesomd voor welke doeleinden Dupont Sanitair persoonsgegevens verwerkt en op welke grondslag deze verwerking steunt.

De betrokkenen zijn ofwel bezoekers van onze website, afnemers van onze producten (klanten) in onze showrooms, e-shop of app (Installhub) of partijen waar wij mee samenwerken (leveranciers).  Deze betrokkenen wensen wij door middel van dit document zo optimaal mogelijk te informeren.

Dienstverlening

Dupont Sanitair is sinds jaar en dag actief in allerhande oplossingen voor verwarming en sanitair. Dit omvat tevens pompen, ventilatie, waterbehandeling en hernieuwbare energie. Teneinde haar klanten de best mogelijke service te kunnen bieden, worden persoonsgegevens van onze leveranciers en klanten door Dupont Sanitair verwerkt.

Het gaat onder meer om de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Financiële identificatiegegevens (KBO nummer (indien van toepassing), bankrekeningnummer, aankoophistoriek,…)
 • Contactgegevens (Klantnummer, adres, GSM en e-mail).

Wij verzamelen deze persoonsgegevens rechtstreeks bij de betrokkenen, ofwel in onze showroom ofwel via onze e-shop en app “Installhub” (zie 1.2.)

De doeleinden voor deze verwerkingen maken integraal deel uit van onze bedrijfsvoering. Wij verwerken persoonsgegevens enerzijds om de bestellingen en/of leveringen correct te kunnen uitvoeren en anderzijds ook om te kunnen factureren. Ook nemen wij soms contact op met klanten, leveranciers en hun respectievelijke werknemers om meer informatie te verkrijgen of te geven met betrekking tot een order.

Klantondersteuning hoort hier ook bij: het opvolgen van eventuele klachten of problemen met betrekking tot een product. Ten slotte kunnen dergelijke verwerkingen ook plaatsvinden in het kader van debiteurenbeheer.

Met betrekking tot onze leveranciers beheert Dupont Sanitair de contactgegevens met als doel hen te contacteren en informeren inzake onze dienstverlening, alsook in het kader van communicatiedoeleinden. Deze persoonsgegevens worden rechtstreeks verzameld bij de leveranciers via business card of e-mail.

Dupont Sanitair heeft hierbij als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst of het gerechtvaardigd belang, in het kader van haar bedrijfscontinuïteit.

E-commerce

Dupont Sanitair spant zich maximaal in teneinde haar klanten zo efficiënt en vlot mogelijk te kunnen helpen aan het juiste product. Omwille van deze redenen heeft Dupont Sanitair een e-shop en een app “Installhub” in het leven geroepen.

Installhub

In de app “Installhub” verzamelt Dupont Sanitair:

 • Financiële identificatiegegevens (KBO nummer (indien van toepassing), bankrekeningnummer, aankoophistoriek,…)
 • Contactgegevens (Klantnummer, adres, GSM en e-mail).
 • Accountinformatie
 • Stemopname ingeval van mondelinge commentaar bij bestelling.

Ook heeft de app “Installhub” toegang tot de camera en microfoon van uw smartphone. Hiervoor geeft u uw expliciete toestemming bij de installatie van de app in de Play Store. U kunt deze toestemming ook ten allen tijde weer intrekken op het niveau van uw smartphone-instellingen.

Indien u de app “Installhub” echter geen toestemming geeft voor het gebruik van camera en microfoon bent u er zich van bewust dat bepaalde functionaliteiten van de app niet naar behoren zullen werken (scannen van productcodes & mondeling commentaar). Uiteraard kunt u in dit geval wel nog steeds manueel producten toevoegen en schriftelijke commentaar neerpennen.

E-shop

In de e-shop verzamelt Dupont Sanitair:

 • Financiële identificatiegegevens (KBO nummer (indien van toepassing), bankrekeningnummer, aankoophistoriek,…)
 • Contactgegevens (Klantnummer, adres, GSM en e-mail).
 • Accountinformatie

In beide gevallen (Installhub & e-shop) wordt ook informatie van uw browser, computer of mobiel apparaat verzameld, die ons voorzien van technische informatie wanneer u de services opent of gebruikt. Deze technische informatie omvat apparaat- en netwerkinformatie, cookies, logbestanden en analytische informatie (Google Analytics).

Installhub & e-shop maken gebruik van logbestanden. De informatie opgeslagen in deze bestanden bevat IP-adressen, het browsertype, de internet serviceprovider (ISP), verwijzende/afsluitende pagina’s, het platformtype, de datum/tijdstempel en het aantal klikken. Deze informatie wordt gebruikt deze diensten te beheren, te beschermen en te beveiligen.

Website & marketing

Maak een afspraak & contact

Dupont Sanitair maakt het mogelijk dat eventuele geïnteresseerden op eenvoudige wijze een afspraak kunnen maken in haar showroom, door de module ‘Maak een afspraak’ op haar website. Ook maakt zij het mogelijk dat eventuele geïnteresseerden een vraag kunnen stellen of een bezoek kunnen brengen aan haar showroom(s).

In deze gevallen verzamelt Dupont Sanitair de volgende gegevens:

 • Naam (voornaam & achternaam)
 • E-mailadres
 • Telefoon
 • Installateur – Bouwfirma – Project

Dupont Sanitair verwerkt deze persoonsgegevens op basis van de precontractuele uitvoering van de overeenkomst, in het geval van het opvolgen van de afspraak en op basis van haar gerechtvaardigd belang, bij het opvolgen van vragen en/of opmerkingen.

Marketing

Dupont Sanitair tracht haar klanten via een nieuwsbrief te informeren en op de hoogte te houden van acties en promoties met betrekking tot nieuwe producten.

Bij het uitsturen van deze folders (elektronisch of per post), worden volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • naam en voornaam
 • adres
 • e-mailadres

Dupont Sanitair doet dit op basis van gerechtvaardigd belang. Wij besteden immers grote zorg aan het selecteren van acties en het creëren van mooie promoties, zodat dit zeer nauw aansluit bij de interesses of toekomstperspectieven van de ontvangers.

De ontvangers zijn ook steevast bestaande klanten, die reeds een product hebben aangekocht bij Dupont Sanitair.

Recht op bezwaar

Dupont Sanitair zal hierbij steevast voorzien in een opt-out mogelijkheid voor de klant.

Het is ook ten allen tijde mogelijk, en dit kosteloos, bezwaar te uiten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. Men kan hierbij een eenvoudig verzoek richten tot Dupont Sanitair, te bereiken via het e-mailadres info@dupontsanitair.be.

Bewaartermijnen

Hoelang de persoonsgegevens die door Dupont Sanitair worden bewaard, hangt af van het doeleinde.

In het kader van haar dienstverlening worden deze persoonsgegevens bewaard zolang deze onderdeel uitmaken van een contractuele relatie,  conform de wettelijke verplichtingen die Dupont Sanitair daartoe heeft of tot zolang deze gegevens noodzakelijk zijn om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen. Na een contractuele relatie worden deze gegevens bewaard, overeenkomstig de boekhoudkundige bewaartermijnen en contractuele verjaringstermijnen.

In het kader van marketing worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de campagnes van Dupont Sanitair en indien u hiertegen zelf geen bezwaar hebt geuit.

In het kader van het ‘maak een afspraak’ formulier op de website worden uw persoonsgegevens bewaard zolang het nodig is om de afspraak op te volgen en een eventuele vraag af te ronden.

Rechten

Als leverancier, klant of derde wiens persoonsgegevens worden verwerkt, beschik je over een aantal rechten, aangaande de verwerkingen die door ons worden verricht.

Om uw rechten uit te oefenen, dient men zich te wenden tot Dupont Sanitair, te bereiken via het e-mailadres info@dupontsanitair.be.

Dupont Sanitair is verplicht op dit verzoek te reageren binnen een termijn van één maand. Slechts wanneer je het verzoek tot uitoefening van jouw rechten via voormelde procedure aan de bevoegde dienst overmaakt, zal een gepaste reactie volgen binnen de gestelde termijn.

Men beschikt als betrokkene over onderstaande rechten.

Recht op inzage en toegang

Men heeft een recht op toegang tot de persoonsgegevens, alsook het recht het gebruik ervan te raadplegen via het e-mailadres info@dupontsanitair.be. Men kan ten allen tijde op eenvoudig verzoek een kosteloze kopie verkrijgen van de beschikbare persoonsgegevens.

Recht op verbetering, wissing en beperking

Men kan als betrokkene zelf aangeven welke persoonsgegevens geheel niet of slechts voor een beperkt aantal verwerkingen verwerkt mogen worden. Men kan daarenboven vragen om die persoonsgegevens, die geheel of gedeeltelijk niet verwerkt mogen worden, te verwijderen. Men kan eveneens vragen de persoonsgegevens te verifiëren en, indien nodig, te verbeteren.

Recht van bezwaar, geautomatiseerde besluiten en profiling

Men kan zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens, wanneer dit bezwaar steunt op ernstige en legitieme redenen. Indien men zich wenst te verzetten tegen het gebruik van de persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, hoef je hiervoor geen reden op te geven.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt niet op basis van geautomatiseerde beslissingen, met andere woorden niet zonder enige menselijke tussenkomst. Profiling gebeurt niet op basis van de beschikbare persoonsgegevens.

Recht op het intrekken van toestemming

Indien een verwerking van uw persoonsgegevens is gesteund op de toestemming die u daartoe hebt gegeven, kan u deze toestemming op ieder ogenblik weer intrekken.

Recht op overdraagbaarheid

Onder de voorwaarden bepaald in de GDPR heeft men het recht om de persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U kunt vragen de gegevens op deze wijze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Doorgifte aan derden

Dupont Sanitair verbindt zich ertoe de persoonsgegevens niet te verkopen, te verhuren, te verdelen of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden, tenzij de mededeling aan de derde geschiedt in het kader van een wettelijke verplichting.

In uitzonderlijke gevallen verplicht dwingende wetgeving ons ertoe de persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde overheidsinstanties. Hetzelfde geldt wanneer een gerechtelijk bevel aan Dupont Sanitair de verplichting oplegt om persoonsgegevens mee te delen aan een aantal personen die krachtens het gerechtelijk bevel bevoegd zijn om van de betreffende persoonsgegevens kennis te nemen.

Ook ingeval van een reorganisatie, fusie of overname, behoudt Dupont Sanitair zich het recht voor om persoonsgegevens kenbaar te maken aan derden in het kader van een due diligence.

In de mate van het mogelijke zal u op de hoogte gesteld worden van de doorgifte aan voormelde derden. Dupont Sanitair verbindt zich er tevens toe dat ingeval van ontsluiting van persoonsgegevens aan derden de nodige maatregelen zullen worden genomen om de vertrouwelijkheid te garanderen.

Ontvangers van gegevens

Uw persoonsgegevens worden enkel intern binnen Dupont Sanitair doorgegeven op basis van een “need to know”-principe.

Teneinde de bovenvermelde doeleinden te kunnen bewerkstellingen schakelt Dupont Sanitair soms derde partijen in. Dit kunnen zijn (niet-limitatief): banken, verzekeraars, boekhouders, websitebouwers,…

Voor de app “Installhub” wordt ook Google Analytics ingeschakeld.

In de overeenkomsten met al deze derde partijen werden de nodige garanties ingebouwd om de overdracht in overeenstemming te brengen met de relevante data protectie regelgeving, zij het door middel van een verwerkersovereenkomst, zij het door middel van het bepalen van de respectievelijke hoedanigheden.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Dupont Sanitair garandeert dat de verwerking van uw persoonsgegevens op een adequate, correcte en veilige wijze gebeurt. De noodzakelijke passende, technische en organisatorische maatregelen werden genomen om enig verlies, vervalsing of onrechtmatige wijziging van, alsook onrechtmatige toegang tot de persoonsgegevens te voorkomen. Binnen Dupont Sanitair worden uw persoonsgegevens opgeslagen in een centraal CRM-pakket, met passende beveiliging. Hetzelfde geldt voor onze e-mailclient.

Klachten

Indien u meent dat jouw rechten als betrokkene worden geschaad door of bij de verwerking van jouw persoonsgegevens, beschikt u over het recht een klacht in te dienen bij de Toezichthouder (Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mail:  contact@apd-gba.be, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35), onverminderd elke andere mogelijkheid tot het aantekenen van een administratief beroep of het instellen van een voorziening in rechte.

Wijzigingen

Dupont Sanitair behoudt zich het recht voor onderhavige policy te wijzigen.

Indien wezenlijke aanpassingen worden doorgevoerd, nemen wij alle redelijke maatregelen om u op de hoogte te stellen, voordat de wijzigingen van kracht worden.

 

Ontdek ons uitgebreid gamma aan producten

Professional? Bezoek hier onze online shop

Maak nu een afspraak in één van onze toonzalen.

Heeft u graag een persoonlijke rondleiding en / of professioneel advies in één van onze toonzalen? Dit kan!

Maak nu een afspraak